Warmia Silent Mounting Board

Warmia has brought to the market the Warmia Silent mounting board in response to the requirements of the Finnish authorities. The structure of the Silent board is unique in the Finnish market and it represents the elite in underfloor heating materials for sites where impact sound requirements apply. The Silent board is very easy to install and, together with pumpable plaster, speeds up construction and creates more comfortable living.

Impact Sound Requirements

In Finland, the authorities have set limits for acceptable levels of impact noise between residential apartments. The level has been set in the Finnish Building Regulations C1/1998 “Sound insulation and noise abatement in building”. At present, the level L’n,w is 53 dB. This poses its challenges to the developer as, in terms of comfort of living, it is particularly the low-frequency, penetrating step sounds and structural vibration that are often found to be disturbing. To improve impact noise levels at a later stage is onerous and expensive, and therefore, early attention to sound levels is a paramount responsibility.

“According to our measurements, the Warmia Silent board achieves better impact sound insulation than the previously used dual-density board, especially with reference to low-frequency noise. For example, walking on a Silent board structure does not create the same level of penetrating step sounds and structural vibration as when a dual-density board is used.” (Source Promethor report PR-R1808-1B)

Structure of the Warmia Silent Mounting Board

1. Top layer: PE plastic, which allows the plates to be joined together. The upper surface of the PE plastic installation nodules has a “nail” which locks the underfloor heating pipe firmly in place. The layer also prevents the EPS cellular material from being released when it’s walked on.

2. Bottom layer: The highly elastic, separately swelled up EPS cell material is highly effective in absorbing impact noise. It also encompasses the majority of the structure’s impact sound filtering properties. EPS cellular material moreover fills the installation nodules at the surface of the plate.

Impact sound measurement

Warmia Oy has had the impact sound properties of the Warmia Silent board tested by an independent, impartial third party. The tests carried out by Promethor Oy found the impact sound properties of the Silent board to be exceptionally good. The dynamic stiffness of a board is in direct correlation to its ability to filter impact sounds – in the Silent board it is 11 MN/m³. When compared to a 3 cm impact sound insulation wool which has been regarded as the best soundproofing material and the corresponding figure of which is 10 MN/m³, it must be concluded that the plate truly is a top product in terms of its impact sound proofing properties. Not to forget many of its other useful features, such as the pre-installed pumping platform, mounting base for underfloor heating pipes enabling spiral installations, easy installation, etc.

When used with a typical, load-bearing 240 mm thick concrete intermediate floor, the tested floating structure achieves an approximately +-1 dB change in the impact sound level, being well within the 53 dB regulation value set in the Finnish Building Regulations C1/1998. This results in cost-savings for the developer, as it means that impact noise prevention does not necessitate thick intermediate floor solutions.

Read/download the report by Promethor Oy here

Tekninen materiaali

Warmia Silent-asennuslevy

Warmia on tuonut markkinoille Warmia Silent-asennuslevyn, joka on ratkaisu Suomen viranomaisten asettamille vaatimuksille. Silent-levyn rakenne on ainutlaatuinen Suomen markkinoilla ja edustaa näin parhaimmistoa lattialämmityskohteissa, joissa edellytetään askeläänivaatimuksia. Silent-levy on todella helppo asentaa ja yhdessä pumpattavan kipsimassan kanssa nopeuttaa entisestään rakentamista ja luo asumisviihtyvyyttä.

Askeläänivaatimukset

Suomessa viranomaiset ovat asettaneet vaatimukset askeläänitasoluvusta asuinhuoneistojen väliseen äänitasoon. Tämä luku määritetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman C1/1998 “Äänieristys ja Meluntorjunta rakennuksessa”. Tällä hetkellä luku L’n,w on 53 dB. Tämä asettaa rakennuttajalle omat haasteensa, koska asukasviihtyvyyden kannalta varsinkin matalien äänien aiheuttama terävä askeltöminä ja rakennevärähtely on usein häiritsevää. Askeläänitason parantaminen jälkikäteen on todella työlästä ja kallista, joten sen vuoksi äänitasojen huomioiminen etukäteen on tarpeellista.

“Mittauksen mukaan Warmia Silent-levyllä saavutetaan parempi askeläänieristävyys erityisesti matalilla äänillä, kuin aikaisemmin käytetyllä kakstiheyslevyllä. Esimerkiksi kävely ei saa Silent-levyrakenteella niin terävää askeltöminää ja rakennevärähtelyä kuin tavallista kakstiheyslevyä käytettäessä”. (Lähde Promethor-raportti PR-R1808-1B)

Warmia Silent-asennuslevyn rakenne

1. Päällimmäinen kerros: PE-muovi, jonka avulla levyt asennetaan toisiinsa, PE-muovin asennusnystyn yläpinnassa oleva “kynsi” lukitsee lattialämmitysputken tukevasti paikoilleen ja kerros estää myös EPS-solukon irtoamisen kun sen päällä kävellään.

2. Pohjakerros: Erittäin elastinen erikseen paisutettettu EPS-solukko, joka vaimentaa erittäin tehokkaasti askelääniä ja näin ollen vaimentaa myös suurimman osan koko rakenteen askeläänisuodatusominaisuudesta. EPS-solukko täyttää myös levyn pinnassa olevat asennusnystyt.

Askeläänimittaus

Warmia Oy on testauttanut ulkopuolisella puolueettomalla taholla Warmia-Silent levyn askelääniominaisuudet. Promethor Oy:n tekemässä testissä todettiin, että Silent levyn askelääniominaisuuudet ovat poikkeuksellisen hyvät. Levyn dynaaminen jäykkyys on täysin rinnastettavissa siihen, kuinka hyvin se suodattaa askelääniä ja Silent levyssä se on 11 MN/m³. Kun verrataan 3 cm paksuun askeläänivillaan jota on pidetty parhaiten ääntä suodattavana materiaalina ja jossa vastaava luku on 10 MN/m³, niin voidaan todeta että levy on todella huipputuote askelääniominaisuuksien puolesta unohtamatta monia muita hyviä ominaisuuksia joita levyssä on, kuten valmis pumppausalusta, kiinnitysalusta lattialämmitysputkille joka mahdollistaa spiraaliasennuksen, helppo asennettavuus jne.

Käytettäessä tyypillistä kantavaa betonivälipohjaa, jonka paksuus on 240 mm, saavutetaan mitatulla kelluvalla rakenteella noin +-1 dB muutos askeläänitasolukuun, joka täyttää Suomen Rakentamismääräyskokoelman C1/1998 määräysarvon 53 dB reilusti. Näin rakentaja saavuttaa kustannussäästöjä, kun ei tarvitse tehdä paksuja välipohjaratkaisuja askeläänien takia.

Katso Lataa Promethor Oy tekemä raportti alta.

Tekninen materiaali